Wide EyeOpen - An exhibition of Photographs by the Visually Impaired


1st September - 21st September 2012
 
    current : archived :

 

Praveen Bhosale -


click here for larger image

2006
24 x 24

price on enquiry

 

Photography

Ashwin

Bhavesh Patel

Chitra

Dharmarajan Iyer

Gatak Singh

Jason

Kanchan Pamnani

Krishna

Mahadev

Mahesh Umrannia

Manjunath

NAB Goa

Nikhil Mundhe

Pragati

Pranav Lal

Praveen Bhosale

Preetha

Rahul Shirsat

Raju Singh

Ravi Thakur

Satvir Jogi

Sujit Chaurasiya

Sunil Bhavsar

Vaibhav Girkar