Lost In Transition


11th January - 20th January 2014
 
    current : archived :

 

Chandra Bhattacharya -


click here for larger image

Pine Wood
16 x 10 inches


 

Art Works

Anandjit Ray

Anupam Sud

Anuradha Pathak

Avijit Dutta

B. Manjunath Kamath

Bapi Das

Birendra Pani

Chandra Bhattacharya

Chhatrapati Dutta

Chippa Sudhakar

Debnath Basu

Dileep Sharma

G.R.Iranna

George Martin

Jagannath Panda

Jayashree Chakraborty

Jayasri Burman

Jogen Chowdhury

Karl Antao

Laxma Goud

Lina Vincent Sunish

Manish Pushkale

Paresh Maity

Partha Dasgupta

Partha Pratim Deb

Prabhakar Kolte

R.B. Bhaskaran

R.M.Palaniappan

Rameshwar Broota

Samir Roy

Sanjay Bhattacharjee

Seema Kohli

Sunil Padwal

T. Vaikuntam

Theodre Mariano Mesquita

Thota Thirani

Vanita Gupta

Vasundhara Tiwari

Veer Munshi

Venugopal V.G